mitä biosfäärialueet ovat?

 

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, jotka kuuluvat Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn "Ihminen ja biosfääri" (Man and the Biosphere) -ohjelmaan. Biosfäärialueet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston (World Network of Biosphere Reserves), johon kesällä 2014 kuului 631 aluetta 119:ä maassa. Suomessa sijaitsee kaksi biosfäärialuetta, Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren biosfäärialueet. Lisäksi Päijänne-Vesijärvi -biosfäärialueen perustamista valmistellaan.

 

Biosfäärialueet ovat samalla toimintaohjelmia ja rajattuja maantieteellisiä alueita, joilla on ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri. Ne eivät kuitenkaan ole perinteisiä suojelualueita, vaan luontoarvojen lisäksi ihmisen toiminnalla on siellä tärkeä merkitys. Biosfäärialuetta voisi kuvata toimintamalliksi ihmisen ja luonnon sopusointuisesta vuorovaikutuksesta. Biosfäärialueilla on kolme tasa-arvoista ja toisiaan vahvistavaa tavoitetta: 1) edistää luonnon monimuotoisuutta, 2) kehittää alueelle sopivaa ekologista, sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kestävää kehitystä, ja 3) tukea kehityshankkeita, ympäristökasvatusta, neuvontaa ja tutkimusta.

 

Biosfäärialueet koostuvat yleensä kolmesta vyöhykkeestä, joissa ihmistoiminnan määrä vaihtelee. Ydinalue koostuu arvokkaista luonto-alueista, joita Pohjois-Karjalan biosfäärialueella edustaa Petkeljärven ja Patvinsuon kansallispuistot sekä Koivusuon luonnonpuisto ja Kesonsuon luonnonsuojelualue. Ydinalueesta seuraavana on puskurivyöhyke, jonka tehtävänä on lieventää uloimman vyöhykkeen vaikutuksia ydinalueen suojeltuihin luontoalueisiin. Pohjois-Karjalan biosfäärialueessa puskuri-vyöhyke sisältyy jo kansallispuistojen alueeseen. Uloin vyöhyke eli yhteistoiminta-alue on puolestaan tiheämmin asuttu ja voimaperäi-semmän ihmistoiminnan alue. Suojeltua luontoaluetta ympäröivillä vyöhykkeillä voidaan harjoittaa kestävää taloutta ydinalueen luonto- ja kulttuuriarvoja tai ekosysteemipalveluja tuhoamatta. 

 

Biosfäärialueet muodostetaan paikallisten tarpeiden ja edellytysten mukaan. Perustamisen jälkeen niitä hallinnoidaan kansallisesti ja niiltä edellytetään säännöllistä raportointia sekä tutkimustulosten jakamista kansainvälisessä biosfäärialueverkostossa. Suomessa biosfäärialueita hallinnoi Ympäristöministeriö ja paikallinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Toiminta perustuu vapaaehtoisiin sopimuksiin eri toimijoiden, kuten kuntien, yritysten ja yhdistysten, kesken.

Lisätietoja

 

Saaristomeren biosfäärialue

 

Päijänne biosfäärialueeksi -esite

 

Lisätietoa biosfäärialueista UNESCOn sivuilla englanniksi

 

Lista kaikista biosfäärialueista UNESCOn sivuilla englanniksi

 

Man and the Biosphere (MAB) -ohjelma UNESCOn sivuilla englanniksi

 

Monikielinen kartta maailman biosfäärialueista 2013-2014 (englanti/ranska/espanja/saksa)