KESTÄVÄ KEHITYS


kestävä K.jpg


 

Kestävä kehitys tarkoittaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ohjattua ja jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toiminta-mahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tavoite edellyttää, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan päätöksenteossa ja toiminnassa tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta ovat ekologinen, taloudellinen, sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

 

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tulee pyrkiä toteuttamaan kolmea toisiaan vahvistavaa ja täydentävää perustoimintoa: 

 

Ympäristön- ja luonnonsuojelu, jonka tavoitteena on turvata maisemien, ekosysteemien, lajien ja geneettisen muuntelun monimuotoisuus.  


Yhteiskunnallinen kehittäminen kestävän kehityksen hengessä huomioon ottaen ekologia, talous, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet.  


Yhteistoiminta, jonka tavoitteena on tukea kehityshankkeita, ympäristökasvatusta, neuvontaa ja tutkimusta sekä tarjota yhteyksiä ja tiedonvaihtoa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisen ja suojelun kysymyksissä. 

 

 

Biosfäärialueiden ydinalueet ovat monimuotoisuus, luonnonvarat, energia ja ilmastonmuutos.

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toiminta kattaa eri alojen ekologisen kestävän kehityksen. Biosfäärialueen luonnonvarahallinto keskittyy pääasiassa kestävään metsätalouteen ja bioenergiaan. 

 

Lisätietoja

 

Mitä on kestävä kehitys? Ympäristöministeriön sivuilla

 

Kestävä kehitys Suomen ulkopolitiikassa 

Ulkoasiainministeriön sivuilla

 

Laske oma ekologinen jalanjälkesi!