Luonnonvarat

Kuva:Sami Niemelainen

Pohjois-Karjalan tärkein luonnonvara on metsät, jotka kattavat 89 prosenttia maakunnan pinta-alasta. Perinteisen metsäteollisuuden rakennemuutoksista huolimatta metsä- ja sahateollisuudella on edelleen merkittävä vaikutus Pohjois-Karjalan aluetalouteen ja työllisyyteen. Metsäalan erityisosaamista ovat muun muassa metsän korjuuteknologia ja -logistiikka sekä metsätutkimus. Viime vuosina rinnalle on noussut uusiutuvien metsäbioenergiamuotojen käyttö ja kehittäminen sekä niihin liittyvä materiaali- ja teknologiayhteistyö. Puuntuotannon lisäksi metsä-luonnonvaroilla on merkittävä rooli metsästyksen, marjastuksen, sienes-tyksen ja luonnon virkistyskäytön sekä luontomatkailun kehittämisen kannalta.  

 

Metsien lisäksi Pohjois-Karjalassa on runsaat sora- ja hiekkavarannot sekä kiviaineksen hyödyntämiseen soveltuva maaperä. Maakunnassa onkin kovien kivilaatujen louhinta- ja jalostustoimintaa sekä vuolukivi- ja kallio-kiviaineksia tuottavaa teollisuutta. Maakunnan alueella on myös useita taloudellisesti merkittäviä ja tyypiltään erilaisia malmiesiintymiä. Pohjois-Karjalan biosfäärialueella toimii Pampalon kultakaivos.   

 

Pohjois-Karjalassa on myös pitkät perinteet elintarvikealalla. Maakunta on Suomen kärkitasoa niin raaka-ainetuottajana kuin -jalostajana.

Lisätietoja

 

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015

 

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

 

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020

 

Pohjois-Karjalan maaseutustrategia 2014-2020

 

Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelma 2030

 

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hankkeita

 

RoK-FOR -koordinaatiohankkeen tavoitteena oli luoda uusia kumppanuuksia ja yhdistää viiden eurooppalaisen kohdealueen metsä- ja ympäristöklusterien taloutta ja osaamista bioenergian, biopohjaisten tuotteiden ja puurakentamisen aloilla. Hanke päättyi 2013, mutta yhteistyöverkoston toiminta jatkuu.

 

MULTI EFFORT -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten ihmisten elämää metsien ekosysteemipalve-luiden avulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella ja Karjalan tasavallassa Venäjällä. 

 

IntelGreenBelt -hankkeen tavoitteena on tukea Fennoscandian Vihreän Vyöhykkeen sosio-ekonomista kehitystä luomalla rajanylittäviä ja innovatiivisia käytäntöjä luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle.

 

Karlands - Kestäviä karjalaisia maisemia -projektin tavoit- teena on tukea  hyvää hallintotapaa luonnon resurssien kestävän käytön kehittämiseksi ja biodiversiteetin säilyttämiseksi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sekä Karjalan tasavallassa Venäjällä.

 

Ekotehokas matkailu -hankkeen tavoitteena on parantaa matkailupalveluiden näkyvyyttä ja ekotehokkuutta Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.