MONIMUOTOISUUS

\\Lykynlammen maastossa Onttolassa s.n.n.jpg    Kuvat: Sami Niemelainen

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan laajimmillaan kaiken elollisen luonnon monipuolisuutta. Usein se määritellään geneettisenä monimuotoisuutena, lajiston monimuotoi-suutena ja elinympäristön monimuotoisuutena, jotka kaikki vaikuttavat ekosysteemien toimintaan. Luonnon monimuotoisuuden uhkana on erityisesti lajien elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. Muutokset metsäluonnossa korostuvat Suomessa. Luonnon monimuo-toisuuden väheneminen on yksi keskeisimmistä ympäristöhaasteista myös Pohjois-Karjalassa.

 

Pohjois-Karjala sijaitsee pohjoisen havumetsävyöhykkeen länsireunalla, jossa mantereinen ja merellinen ilmasto kohtaavat. Harvaanasutulle maakunnalle on luonteenomaista metsien, soiden, vaarojen ja vesistöjen runsas määrä. Myös erämaista luontoa on vielä jäljellä etenkin suurimmilla suojelualueilla. Pohjois-Karjala on rikas luonnonvaroiltaan. Metsästys, kalastus, marjastus ja sienestys ovat hyvin yleisiä ja taloudellisestikin merkittäviä luonnon käyttötapoja. Toisaalta tehokas luonnonvarojen hyödyntäminen näkyy maakunnan maisemassa etenkin metsä-, saha- ja kaivosteollisuutena. Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen käyttö kulkevat käsi kädessä. Käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja kestävällä  tavalla turvataan samalla lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta.

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue pyrkii toiminnallaan edistämään luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Tavoitteena on yhteensovittaa ihmisen toiminta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Lisätietoja

 

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015

 

Pohjois-Karjalan ympäristön tila 2013

 

Luonnon monimuotoisuus ymparisto.fi:ssä

 

Luonnon monimuotoisuus Ympäristöministeriön sivuilla

 


Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hankkeita


Ekotehokas matkailu -hankkeen tavoitteena on parantaa matkailupalveluiden näkyvyyttä ja ekotehokkuutta Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

 

Karlands - Kestäviä karjalaisia maisemia -projektin tavoit- teena on tukea  hyvää hallintotapaa luonnon resurssien kestävän käytön kehittämiseksi ja biodiversiteetin säilyttämiseksi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sekä Karjalan tasavallassa Venäjällä.

 

MULTI EFFORT -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten ihmisten elämää metsien ekosysteemipalve-luiden avulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella ja Karjalan tasavallassa Venäjällä. 

 

IntelGreenBelt -hankkeen tavoitteena on tukea Fennoscandian Vihreän Vyöhykkeen sosio-ekonomista kehitystä luomalla rajanylittäviä ja innovatiivisia käytäntöjä luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle.