Koitajoki-Koitere Foorumit


Koitajoki-Koitere foorumien tarkoitus

Koitajoki-Koitere -foorumit ovat avoimia yleisötilaisuuksia, joissa tehdään Koitajoen aluetta ja hanketyötä tunnetuksi sekä kerätään näkemyksiä toiminnan suuntaamiseksi. Tilaisuuksissa keskustellaan valuma-alueen luonnon käytöstä ja vesien ympäristökysymyksistä sekä monikäytöstä. Foorumeissa on tavoitteena etsiä ratkaisuja virheisiin keskittymisen sijaan.
 
Foorumeita järjestetään noin kerran vuodessa ja ne antavat hankkeen toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua ja tuoda esiin omia mielipiteitään.

Ihmisiä istuu rivissä jutelemassa toisilleen

Foorumeissa käsiteltyjä asioita

Alta löydät tiivistettynä Koitajoki-Koitere -foorumeissa käsiteltyjä asioita.

Ensimmäinen Koitajoki-Koitere foorumi - 31.1.2017


Foorumissa pohdittiin pienemmissä ryhmissä eri teemoihin liittyviä onnistumisia, haasteita sekä kehitysideoita. Alle on koottu joitakin keskusteluissa esiin nousseita asioita.


1. Metsätalous ja ympäristö
Onnistumisia: Alueella on herätty metsätalouden negatiivisiin vaikutuksiin ja uusia menetelmiä on otettu käyttöön ja ympäristöasioita on korostettu onnistuneesti, esim. FSC-sertifiointi. Metsätalouden vesiensuojelukäytänteet ovat parantuneet selvästi.
Haasteita: Kiintoaines tulisi saada kuriin poistamalla turhia ojituksia, mutta puusto haittaa ennallistamista. Tarvittaisiin työkalut vesien suojeluun.

Ideoita: Puhtaita vesistöt yhteiseksi päämääräksi. Järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään digitalisaatiota tiedon lisäämisessä ja jakamisessa. Tehdään puskurit suojelualueiden ympärille ja lisätään luontomatkailua.


2. Kalat ja vesistöt
Onnistumisia: Haapajoen alueella on hyvät edellytykset kalastusturismille ja Koitereen kalakanta hyvä.
Haasteita: Elohopeaa kertyy kaloihin ja keskushermostoon. Kutupaikoilla ja ympäristössä on turvepölyä ja koko joessa suuret vedenkorkeuden vaihtelut.

Ideoita: Kiintoaines tulisi saada kuriin ennen ruoppausta. Voitaisiin rakentaa kalaportaita ja lisätä vettä Ala-Koitajokeen. Järvilohen säilyttämisestä tulee huolehtia ja siian kutupaikkoja kunnostaa.


3. Suoluonto ja turve
Onnistumisia: Alueella on onnistuneita metsäojituksia. Soita on myös suojeltu, esim. Kesonsuo ja Patvinsuo. Turvetuotantoyhtiöiden asenne on muuttunut positiiviseksi.

Haasteita: Turvetuotannon päästöt sekä suojelun ja turvetuotannon tasapainottaminen.

Ideoita: Paikallisten mielipiteitä tulisi kuunnella ja tietoisuutta lisätä. Tulvahuippuihin pitäisi varautua turvesoilla. Teknisen hiilen tuotantoa selvitettävä lisää. Turvetuotantoalueiden jätevesien ja vesien laadun seurantaa ja valvontaa voisi parantaa.


4. Mökkeily ja vapaa-aika
Onnistumisia: Alueella on hienoja retkeilyreittejä sekä tulipaikkoja ja Koitajoella hyvin merkityt venereitit.
Haasteita: Raja-alue on ongelmallinen virkistyskäytössä ja matkailun kehittämisessä. Koitajoella on liian vähän rantautumispaikkoja ja merkintä puutteellista. Uimarantojen vastuut ovat epäselviä. Vedenlaatu ja sinilevät huolestuttavat ja Lylykosken veneaukosta kulkeminen on hankalaa.
Ideoita: Karttojen päivittäminen. Kuhaistutuksia tulisi jatkaa sekä saada roskaaminen ja rikkominen kuriin.


5. Kaivokset
Onnistumisia: Avoin tiedottaminen ja vierailupäivät.
Haasteita: Vesien hallinta ja juoksutukset sekä altaiden koon riittävyys mietityttävät.
Ideoita: Sivukivi pitäisi hyödyntää jotenkin ja avolouhokset maisemoida. Miten haitallisten aineiden irtoaminen estetään jätekivikasoista toiminnan päätyttyä?


23.8.2017 järjestetty foorumi

Foorumin alussa käytiin läpi hankkeen tilannetta sekä tehtyä kalastotutkimusta. Tutustuttiin järvilohen poikastuotantoon, vesisammalsiirtoihin ja planktonsiian kutualueiden kunnostuksen toimenpiteisiin. Lisäksi esiteltiin siikakalojen kalastusperinnettä ja nuottauskulttuuria Koitajoella sekä kerrottiin syksyllä tehtävästä karttapohjaisesta Maptionnaire-verkkokyselystä.

Ohjelma jatkui ryhmätyöskentelyllä, jossa työstettiin Koitajoen alueen vesiympäristön ja luonnonvarojen käytön tavoitteita. Teemoina keskusteluissa olivat mm. turvekenttien jälkihoito, kalakannan parantaminen, Koitajoen varsien ennallistaminen, Lylykosken pohjapato, latvavesien kiintoaineksen vähentäminen ja maankäytön suunnittelu.

 

 

Ryhmätyöskentelyn tuloksia ja ajatuksia tavoitteiksi:

 

 • Toimenpiteitä tulee nykyaikaista, jotta virtavesikalojen elin- ja lisääntymismahdollisuudet turvataan. Kalaston ja vesistön tilaa kohennetaan.
 • Humusainetta vähennetään, pohjaan tehdään tehokas puhdistus nuottauksella ja verkkokalastuskielto kumotaan.
  Latvavesien kiintoainesta hallitaan mm. nykyaikaistamalla jätevedenpuhdistuslaitosta. Maa- ja metsätalouden osalta tehdään valuma-aluekunnostuksia.
 • Turvetuotantoalueiden jälkikäsittelystä huolehditaan kosteikoilla, metsityksellä ja viljelyksillä.
  Perinnemaiseman säilyttämiseksi esitetään koealueen perustamista. Tavoitteena olisi avoimien monimuotoisuutta lisäävien ympäristöjen luominen ja niittoperinteen vaaliminen.
 • Toivottiin Koitajoella veden vähäisyyden takia viitoittamattomien alueiden kunnostusta venereitiksi tai ainakin selkeää ilmoitusta, miksi viitoitus on poistettu.
 • Koitajoen levähdys- ja veneenlaskupaikat vedenottopaikat, uimarannat yms. kootaan tietopaketiksi verkkosivuille. Toteuttaminen vaatii kuntoarvioita ja vastuiden selvittämistä.
 • Lylykosken pohjapadon ohittavaan veneaukkoon toivotaan ratkaisua, joka mahdollistaa turvallisen kulkemisen.
 • Ympäristön osalta katsotaan tulevaisuuteen ja huomioidaan myös alueen elinkeinot sekä niiden kehittämispolitiikka.
 • Veden korkeuden vaihteluihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.
ihmisiä istuu riveissä kuuntelemassa esitystä

28.11.2018

Järjestyksessään kolmannen Koitajoki-Koitere-foorumin ohjelmassa olivat  metsänkäsittely ja matkailunäkymät Koitajoen valuma-alueella sekä Freshabit-hankkeen tähänastiset tulokset ja jatkovaiheet.

 

Foorumissa esiteltiin Freshabit valuma-alueen kunnostuksia, mm. Ala-Koitajoella kutualueiden kunnostustoimenpiteitä (vesisammalten siirto) ja vaihtoehtoja metsänkäsittelyyn, planktonsiian kutualueiden puhdistamisen edistymistä ja tulevia toimenpiteitä, kuten raivausnuottien kehittämistä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhteensovittamisen edellytyksiä tarkastelevaa tutkimushanketta.

Työryhmäkeskusteluissa päähuomion vei matkailu. Yleisön parissa korostettiin matkailun puitteita vahvistavien ja markkinoita edistävien ideoiden keräämistä. Vahvuutena nähtiin hiljaisuus, kalastus, maisema ja ihmiset. Matkailun rakennettua ympäristöä haluttiin parannettavan monin paikoin. Koitajoen varrelle esitettiin mm. niin kalastajia kuin kanoottiretkeilijöitä palvelevien kalamajojen rakentamista, nuottausapajapaikkojen kohentamista, rantautumispaikkojen uudistamista sekä veneilyä haittaavan pohjapadon korjaamista. Korostettiin viestinnän merkitystä ja samassa yhteydessä Koitajoen historian ja tarinoiden hyödyntämistä. Huomio kiinnitettiin veden laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Metsäkeskus painottaa kosteikkojen ja laskeutusaltaiden merkitystä, vesiensuojelua yhdessä maanomistajien kanssa. Kemera-rahoitus mainittiin tärkeänä tässä yhteydessä. Jokiveden laadun kannalta on olennaista myös paikallistaa pohjavesilähteet alueella.

15.8.2019

Neljäs foorumi keskittyi kulttuuriperintöön ja luontoarvoihin. Tilaisuudessa päästiin tutustumaan Koitajokeen ilmakuvien kautta, kultiin alueen arkeologisesta ja elävästä kulttuuriperinnöstä, uhanalaisen planktonsiian tilasta ja hankkeen puitteissa toteutetuista toimista sekä valuma-alueen Natura-alueista ja luontoarvoista. Työpajatyöskentelyä ei toteutettu tässä foorumissa vaan keskustelua käytiin esitysten välissä.

8.-9.6.2022 - Freshabit LIFE IP Koitajoki -osahanke - mitä on saatu aikaiseksi?

Viidennen Koitajoki-Koitere foorumin teemana oli tutustua Freshabit LIFE IP Koitajoki-osahankkeen aikana Koita-joen ja Koitereen alueella toteutettuihin ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteisiin sekä hankkeen aikana tehtyi-hin selvityksiin. Tämän lisäksi foorumissa esiteltiin muutamia hankkeen ulkopuolisia vesistökunnostuksiin liittyviä ja teemaan hyvin sopivia kokonaisuuksia. Ensimmäistä kertaa kaksipäiväiseksi laajentunut foorumitapahtuma järjestettiin keskiviikkona 8.6. Ilomantsin kunnantalon Kalevala-salissa sekä torstaina 9.6. toteutetun maastokat-selmuksen puitteissa.

Foorumitilaisuuden yhteydessä suunnattiin osittain katsetta myös tulevaan. Seuraava Koitajoki-Koitere foorumi on määrä järjestää lokakuussa 2022 ja sen suunnittelun tueksi foorumiin osallistuneilta tiedusteltiin näkemyksiä toiminnan onnistumisista, haasteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista kyselylomakkeen avulla.

Maastoretken aikana tutustuttiin Freshabit LIFE IP Koitajoki -osahankkeen aikana Koitajoen alueella toteutettui-hin ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteisiin toimenpidekohteissa Mykränsuolla, Sammalpuronsuolla, Hiiskos-kella sekä Kesonsuon raviineilla. Yhteiskuljetuksella toteutetun Maastoretken aikana kunnostustoimenpiteitä esittelemässä oli toimenpidekohteita kunnostamassa olleita tahoja Metsähallitukselta (Maarit Similä), Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (Tiina Käki), Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassinalta (Janne Raassina) sekä Tornator Oyj:ltä (Heikki Myöhänen) alueen maanomistajan perspektiivistä.

7.10.2022 - Koitajoki-Koitere foorumi - yhteistyössä eteenpäin

Freshabit -hankkeen jälkeinen foorumi keskittyi pohjustamaan jatkoa yhteistoiminnalle alueella hankkeen jälkeen. Foorumissa esiteltiin lyhyesti hankkeen myötä tehty kooste yhteistoimintamallista alueella ja kehityskohteita yhteistyölle tulevaisuudessa (alustava versio raportista alla). Hiilipörssi ja Tornator kertoivat myös Piitsonsuon ennallistamisesta hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä alueen toimijoiden välillä.

 

Osana tilaisuutta Lumimuutos Osuuskunta julkisti saamansa rahoituksen Koitajoki: Land of Epic Poetry -hankkeelle (http://www.lumi.fi/2022/10/historiallisen-suuri-ennallistuskokonaisuus-koitajoelle/). Hankkeessa tullaan toteuttamaan ennallistuskohteita sekä Koitereella että Koitajoella Metsätalous Oy:n, Metsähallitus-Luontopalveluiden, Tornatorin ja Ilomantsin kunnan sekä yksityisten maanomistajien kanssa. Lumimuutos Osuuskunta on myös julkaissut uuden Koitajoki -tietoportaalin: www.koitajoki.org. Lumimuutos Osuuskunta tarjoutui julkistuksen myötä toimimaan tulevina vuosina aktiivisena toimijana, joka edistää yhteistyöryhmän toimintaa ja Koitajoki-Koitere foorumeita.

 

Yhteistyön kehittämiseksi osana foorumia järjestettiin myös työpaja, jossa keskusteltiin kehitystoimenpiteistä ja tavoista, joilla tulevaisuudessa yhteistyötä tulisi tehdä. Työpajan tuloksia tullaan hyödyntämään yhteistyön muokkaamisessa yhä toimivampaan muotoon.

 

Foorumissa esiteltiin myös meneillään olevia hankkeita alueella, sekä rahoitusmahdollisuuksia tuleville hankkeille ja toimenpiteille alueella. Foorumin toivotaankin jatkossa kannustavan paikallisia toimijoita yhteistyöhön, jossa hanketoimilla saadaan konkreettisia toimenpiteitä tehdyksi alueella.

 

Freshabit LIFE IP Koitajoki -osahankkeessa koottu raportti Koitajoki-Koitere foorumeista ja yhteistyöryhmän toiminnasta. Tämä versio on vielä keskeneräinen ja siihen ollaan tekemässä saatujen kommenttien pohjalta vielä pieniä muokkauksia.

Foorumissa esiteltyjä esimerkkejä yhteistyöstä, uusista hankkeista alueella sekä tietoa rahoituksista

fiSuomi