Kestävä kehitys ja Agenda2030


Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ohjattua ja jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tavoite edellyttää, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan päätöksenteossa ja toiminnassa tasavertaisesti huomioon.

 

Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (CC BY 4.0)

Biosfäärialueet ja kestävä kehitys

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tulee pyrkiä toteuttamaan kolmea toisiaan vahvistavaa ja täydentävää perustehtävää: 

 

    • Ympäristön- ja luonnonsuojelu, jonka tavoitteena on turvata maisemien, ekosysteemien, lajien ja geneettisen muuntelun monimuotoisuus.  
    • Yhteiskunnallinen kehittäminen kestävän kehityksen hengessä huomioon ottaen ekologia, talous, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet.  
    • Yhteistoiminta, jonka tavoitteena on tukea kehityshankkeita, ympäristökasvatusta, neuvontaa ja tutkimusta sekä tarjota yhteyksiä ja tiedonvaihtoa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisen ja suojelun kysymyksissä. 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toiminta kattaa eri alojen ekologisen kestävän kehityksen. Ydinalueet ovat luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat, energia ja ilmastonmuutos. Biosfäärialueen luonnonvarahallinto keskittyy pääasiassa kestävään metsätalouteen ja bioenergiaan.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, Agenda2030:een, sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä. Agenda2030 on valtioita poliittisesti sitova asiakirja ja se asettaa kaikille YK:n jäsenmaille yhteiset tavoitteet vuosille 2016–2030. Ohjelma ajaa ensi kerran vahvasti muutosta kehityspolitiikasta kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen politiikkaan. Toimeenpano vaatii kaikilta mailta ponnisteluja. Biosfäärialueiden maailmanlaajuisen toimintaohjelman (Lima Action Plan 2016-2025) mukaan alueiden on määrä toimia YK:n Agenda2030-ohjelman mukaisten kestävän kehitysten tavoitteiden toteuttamisen mallialueina.

Agenda2030 kestävän kehityksen 17 tavoitteen logot