Kestävä kehitys ja Agenda2030


Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ohjattua ja jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toiminta-mahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tavoite edellyttää, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan päätöksenteossa ja toiminnassa tasavertaisesti huomioon.

 

Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta ovat ekologinen, taloudellinen, sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kolme perustoimintoa

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tulee pyrkiä toteuttamaan kolmea toisiaan vahvistavaa ja täydentävää perustoimintoa: 

 

    • Ympäristön- ja luonnonsuojelu, jonka tavoitteena on turvata maisemien, ekosysteemien, lajien ja geneettisen muuntelun monimuotoisuus.  
    • Yhteiskunnallinen kehittäminen kestävän kehityksen hengessä huomioon ottaen ekologia, talous, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet.  
    • Yhteistoiminta, jonka tavoitteena on tukea kehityshankkeita, ympäristökasvatusta, neuvontaa ja tutkimusta sekä tarjota yhteyksiä ja tiedonvaihtoa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisen ja suojelun kysymyksissä. 

Biosfäärialueiden kestävän toiminnan ydinalueet ovat monimuotoisuus, luonnonvarat, energia ja ilmastonmuutos.

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toiminta kattaa eri alojen ekologisen kestävän kehityksen. Biosfäärialueen luonnonvarahallinto keskittyy pääasiassa kestävään metsätalouteen ja bioenergiaan.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, Agenda2030:een, sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä. Agenda2030 on valtioita poliittisesti sitova asiakirja ja se asettaa yhteiset tavoitteet vuosille 2016–2030 kaikille YK:n jäsenmaille. Ohjelma ajaa ensi kerran vahvasti muutosta kehityspolitiikasta kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen politiikkaan. Toimeenpano vaatii kaikilta mailta ponnisteluja. Maailmanlaajuisen toimintaohjelman (Lima Action Plan 2016-2025 Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta.) mukaan biosfäärialueiden on määrä toimia YK:n Agenda 2030 -ohjelman Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta. mukaisten kestävän kehitysten tavoitteiden toteuttamisen mallialueina.
Agenda2030 kestävän kehityksen 17 tavoitteen logot