Intellgreenbelt

IntellGreenBelt (Intellectually Driven Management of Natural Resources of Green Belt of Fennoscandia) on Karelia ENPI CBC -hanke, jonka tavoitteena oli tukea Fennoscandian Vihreän Vyöhykkeen sosio-ekonomista kehitystä luomalla rajanylittäviä ja innovatiivisia käytäntöjä luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle. Hanke oli käynnissä 2013-2014.

Fennoscandian Vihreä Vyöhyke (FVV) on ketju nykyisiä ja suunniteltuja luonnonsuojelualueita Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseudulla Suomenlahdelta Barentsinmerelle. Maiden välisen yhteistyön tavoitteena on luoda malli valtion rajojen ylittävästä luonnonsuojeluyhteistyöstä ja lisätä alueen tunnettavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

IntellGreenBelt pyrki luomaan älyllisiä malleja ja tietotaitoa luonnonvarojen kestävän käytön tehostamiseksi Vihreän Vyöhykkeen pilottialueilla rajan molemmin puolin. Hankkeen lähtökohtana oli, että villieläin- ja kalakannat ovat kansainvälisiä luonnonvaroja ja naapurivaltioiden tulisi hoitaa niitä yhdessä. Tavoitteena oli luoda yritysmahdollisuuksia paikallisille asukkaille ja tehostaa suojelualueiden toimintaa innovatiivisilla lähestymistavoilla kehittämällä metsästystä, amatöörikalastusta sekä virkistys- ja oppimismatkailua. ​

Pohjois-Karjalan biosfäärialue koordinoi hanketta Suomen puolella yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Future Missions Oy:n, ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Lisätietoa